Gorczańska Organizacja Turystyczna
biuro@visitkamienica.pl
www.visitkamienica.pl
Gorczańska Organizacja Turystyczna
Konkurs Małopolski Łowca Atrakcji 2015

About us

Dane kontaktowe Informacje ogólne Kwalifikacje Obszar działalności Statut GOT Współpraca z GOT Zarząd GOT

Statut GOT

STATUT

GORCZAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę Gorczańska Organizacja Turystyczna, zwana dalej GOT, została ustanowiona przez Antoniego Tokarczyka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 1011/2012 przed Honoratą Wojtoń – asesorem notarialnym, zastępcą Stanisława Rakoczego notariuszem w Limanowej w kancelarii notarialnej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej w dniu 5 marca 2012 roku.

Działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym ustawy z dn. 6.04.1984 r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. Zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw turystyki.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Kamienica (Powiat Limanowski).

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą.

Rozdział 2 

Cele, przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest realizacja następujących zadań:

a) kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,

b) wspieranie rozwoju turystyki,

c) integracja środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

d) prowadzenie informacji turystycznej,

e) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

f) koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, usług turystycznych i innych produktów turystycznych,

g) doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki,

h) stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych i kulturalnych

i) ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia

j) ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

k) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

l) promocja rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z organami administracji rządowej, z Polską Organizacją Turystyczną, z regionalnymi, lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji

samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami,

b) prowadzenie informacji turystycznej oraz punktów informacji turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie danych o atrakcjach turystycznych,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej,

d) prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki, sportu i kultury

e) organizację imprez kulturalnych i sportowych adresowanych do społeczności lokalnych i odwiedzających,

f) udział w imprezach promocyjnych, kulturalnych, sportowych i targach krajowych oraz zagranicznych,

g) organizowanie objazdów studyjnych,

h) opracowanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych

i) prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej w Internecie, w mediach i za pośrednictwem lub we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział 3 

Organy Fundacji

§ 8

Władzami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji

b) Rada Fundacji

§ 9

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch osób.

2.Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 4 lat. W latach następnych wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji na okres 4 lat.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu oraz Wiceprzewodniczącego.

6. Zarząd może zostać odwołany przez Radę Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.

§ 10

1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a) Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji.

b) Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu pracy Rady Fundacji i regulaminu pracy Zarządu Fundacji.

c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

d) Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji.

e) Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.

f) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

g) Zmiany w statucie Fundacji następują na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

§ 11

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa

§ 13

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem, nadzorującym i inicjatywnym.

2. Rada składa się z minimum 2 członków.

3. Radę Fundacji wybiera Fundator i odwołuje Fundator.

4. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, z tym, że

pierwszego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, na okres 4 lat, powołuje Fundator.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuję Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby

głosów decyduje głos Przewodniczącego

§ 15

Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu.

2. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.

3. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielania mu absolutorium.

4. Opiniowanie rocznego programu działalności Fundacji.

5. Wyznaczanie kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji.

6. Występowanie z inicjatywą zmian w statucie Fundacji.

7. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a także uchwalenie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów.

Rozdział 4

Majątek Fundacji

§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) Darowizn, spadków, zapisów,

b) Dotacji i subwencji osób prawnych,

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d) Dochodów z majątku Fundacji

e) Odsetek bankowych

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.

2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.

§ 18

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 19

Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatora, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.