Gorczańska Organizacja Turystyczna
biuro@visitkamienica.pl
www.visitkamienica.pl
Gorczańska Organizacja Turystyczna
Konkurs Małopolski Łowca Atrakcji 2015

About us

Dane kontaktowe Informacje ogólne Kwalifikacje Obszar działalności Statut GOT Współpraca z GOT Zarząd GOT

Informacje ogólne

Gorczańska Organizacja Turystyczna została powołana do życia dnia 5 marca 2012 roku przez Fundatora i działa jako Fundacja.

Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 marca 2012 roku.

Celem Gorczańskiej Organizacji Turystycznej jest realizacja następujących zadań:

a) kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku na krajowych

i zagranicznych rynkach turystycznych,

b) wspieranie rozwoju turystyki,

c) integracja środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego

z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami działającymi

w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

d) prowadzenie informacji turystycznej,

e) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

f) koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, usług turystycznych i innych produktów turystycznych,

g) doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz

i monitoringu w zakresie turystyki,

h) stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych

i kulturalnych

i) ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia

j) ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

k) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

l) promocja rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej

Gorczańska Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z organami administracji rządowej, z Polską Organizacją Turystyczną, z regionalnymi, lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi, a także

z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami,

b) prowadzenie informacji turystycznej oraz punktów informacji turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie danych o atrakcjach turystycznych,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej,

d) prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki, sportu i kultury

e) organizację imprez kulturalnych i sportowych adresowanych do społeczności lokalnych i odwiedzających,

f) udział w imprezach promocyjnych, kulturalnych, sportowych i targach krajowych oraz zagranicznych,

g) organizowanie objazdów studyjnych,

h) opracowanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych

i) prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej w Internecie, w mediach i za pośrednictwem lub we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie